Wafflemaker.nl

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Raffaele Nettuno handelend onder de naam Wafflemaker.nl, hierna te noemen: Wafflemaker.nl. Wafflemaker.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08096209 en is gevestigd aan de Nering Bögelweg 23 (7418HJ) te Deventer (Nederland). In dit document wordt uitgelegd hoe Wafflemaker.nl omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wafflemaker.nl neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verkrijgen van persoonlijke gegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van Wafflemaker.nl, verstrekt u een aantal persoonsgegevens aan Wafflemaker.nl, dan wel worden in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van u verkregen. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").

 

Categorieën van persoonsgegevens

Stroopwafelijzers.com verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, enz.);
 • Bedrijfsgegevens, inclusief BTW-nummer en Kamer van Koophandel-nummer;
 • Ander afleveradres;
 • Andere door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

 

Het doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Wafflemaker.nl worden verwerkt, worden gebruikt ten behoeve van:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u aangekochte diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbetering van haar diensten;
 • Betalingen doen;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het maken van marketing- en communicatie-uitingen, waaronder het verbeteren van de website door het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het uitwisselen van gegevens met derden voor de uitvoering van de dienst, voor zover dit noodzakelijk is.

 

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen mogelijk op basis van de volgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering van een overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Persoonsgegevens worden verwerkt bij het verlenen van diensten door Wafflemaker.nl. Wafflemaker.nl verwerkt alleen gegevens die Wafflemaker.nl noodzakelijk acht voor (verbetering van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de overeenkomst die u met Wafflemaker.nl heeft gesloten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door het bezoeken van de website www.wafflemaker.nl indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Noodzaak van verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren. De door Wafflemaker.nl aangeboden diensten kunnen niet volledig worden uitgevoerd zonder uw persoonsgegevens te verwerken. Indien uw uitdrukkelijke toestemming nodig is voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens, dient u hiervoor apart toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot de verwerking van gegevens...

 

Bewaartermijn

De door Wafflemaker.nl verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Indien op grond van wet- of regelgeving een langere bewaartermijn noodzakelijk is, zullen de persoonsgegevens langer worden bewaard in overeenstemming met deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

 

Verwerking door derden

Wafflemaker.nl deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonlijke gegevens verkocht. Wafflemaker.nl kan een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens met derden te delen. Indien persoonsgegevens met derden worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derde partijen met wie persoonsgegevens worden gedeeld zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contact- en NAW-gegevens.
 • De Betalingsprovider, voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder, voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn de contactgegevens en naam- en adresgegevens.
 • Websitebeheerder, voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de contact- en NAW-gegevens.
 • ingeschakelde derden, voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de contact- en NAW-gegevens.
 • Fabrikant/Leverancier, voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de contact- en NAW-gegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wafflemaker.nl neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt daarbij, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsmede de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de risico's voor de rechten en vrijheden van personen, die verschillen in waarschijnlijkheid en ernst, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Disclaimer

Door de website te gebruiken stemt u in met de disclaimer. Wafflemaker.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website en/of deze disclaimer op ieder gewenst moment te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website hiervan op de hoogte te stellen. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Wafflemaker.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Het gebruik van deze website is geheel voor rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Wafflemaker.nl voor zover deze niet toebehoren aan derden.

 

Cookieverklaring

Wafflemaker.nl maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met het bezoek aan een website worden meegestuurd om de gebruikservaring van bezoekers efficiënter te maken. Wafflemaker.nl mag op grond van de wet cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te gebruiken. Voor andere soorten cookies is uw toestemming vereist. Wij raden u aan cookies te accepteren in verband met het gebruiksgemak van de website. Bezoekers van de website hebben de mogelijkheid om in te checken.

De cookies die Wafflemaker.nl gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de privacy, waardoor er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load balancing), maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies geplaatst mogen worden (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij " tracking cookies " op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk voor u zijn.

Op de website van Wafflemaker.nl worden ook cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit betekent dat Wafflemaker.nl geen informatie kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij bewaren geen informatie over wat u op het internet doet. Google Analytics kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn toegang te verlenen tot deze gegevens. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@wafflemaker.nl.

 

E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails

U kunt zich via de website inschrijven voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen. Wanneer u zich inschrijft, vraagt Wafflemaker.nl u om toestemming om uw e-mailadres te verwerken voor het toesturen van marketing e-mails met daarin de meest recente informatie over producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingacties. U ontvangt alleen marketing e-mails als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Uw toestemming omvat ook uw toestemming dat Wafflemaker.nl de inhoud van marketingmails mag personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en interesses op basis van een eventueel voor u aangemaakt gebruikersprofiel.

Uw toestemming voor de toezending van marketingmails kunt u te allen tijde intrekken door op "Uitschrijven" te klikken aan het einde van de marketingmail. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.

 

Browser Instellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie wordt geplaatst, krijgt u een waarschuwing en moet u toestemming geven voor de cookie. Doet u dit niet, dan kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website niet naar behoren werkt. U kunt de instellingen van uw browser zo aanpassen dat uw browser alle cookies weigert en ook cookies van derde partijen. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor dient u de instellingen van uw browser aan te passen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wafflemaker.nl kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wafflemaker.nl raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht van toegang voor de betrokkene;
  Als betrokkene hebt u het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie;
  U hebt het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en aanvullen.
 • Recht om te worden gewist ("recht om te worden vergeten");
  De betrokkene moet zonder onnodige vertraging verzoeken om wissing van de hem betreffende persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Neemt u hiervoor contact op met TesTailor.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  Een betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan TesTailor heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, alsmede deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan TesTailor te doen toekomen.

Recht van verzet;
De betrokkene heeft het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. TesTailor zal de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Klacht

Als u een klacht heeft over de manier waarop Wafflemaker.nl met uw persoonsgegevens omgaat, of als u gebruik wilt maken van een van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via de website of per e-mail op info@wafflemaker.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen, vraagt Wafflemaker.nl u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. U kunt uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken om uw privacy te beschermen. Wafflemaker.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. U kunt ook een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt via deze link contact met ons opnemen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wafflemaker.nl kan de privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De meest recente versie wordt op de website gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Indien de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Wafflemaker.nl de over u reeds verzamelde gegevens verwerkt, zal Wafflemaker.nl u hierover per e-mail informeren.

 

Deze versie is voor het laatst goedgekeurd op 1 november.

Door de site te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te geven. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten