Wafflemaker.nlGarantie & Klachten

Klachten

Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Wafflemaker.nl en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst, is Koper verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat de betreffende oorzaak die aanleiding geeft tot de klacht is gemeld, in te dienen. Klachten kunnen worden gemeld via info@wafflemaker.nl met als onderwerp "Klacht".

De klacht dient door de Koper voldoende te worden onderbouwd en/of toegelicht, wil Wafflemaker.nl de klacht in behandeling kunnen nemen. Wafflemaker.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk op de klacht reageren. Partijen zullen proberen samen tot een oplossing te komen.

Garantie

Wafflemaker.nl staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen/voorschriften. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor gebruik in het buitenland en Koper dit gebruik ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk aan Wafflemaker.nl kenbaar heeft gemaakt.

De fabrikant van de Producten biedt een garantie op de Producten (meestal voor de duur van één (1) jaar), naast de wettelijke garantie. Indien dit het geval is, wordt verwezen naar de voorwaarden van de fabrikant met betrekking tot deze fabrieksgarantie.