Wafflemaker.nl

Algemene voorwaarden

Nettuno Standalone Food Systems opererend onder de naam Wafflemaker.nl (hierna: Wafflemaker.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08096209 en is statutair gevestigd te Deventer.

Artikel 1 - Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bieden: Elk schriftelijk aanbod aan de Koper tot levering van Producten en/of Diensten door de Verkoper waaraan deze voorwaarden onlosmakelijk verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Koper: De ondernemer of consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met de Verkoper.
 6. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst op afstand die strekt tot de verkoop en levering van door de Koper bij Wafflemaker.nl gekochte Producten.
 7. Producten: De producten die Wafflemaker.nl aanbiedt zijn apparatuur voor het maken van wafels, poffertjes, crêpes, suikerspinnen, chocoladefonteinen, popcorn en hotdogs, funfood, horeca-apparatuur, grondstoffen, deeg en accessoires.
 8. Verkoper: De leverancier van Producten aan de Koper, hierna te noemen: Wafflemaker.nl.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Wafflemaker.nl en elke Overeenkomst tussen Wafflemaker.nl en een Koper en op elk Product en Diensten aangeboden door Wafflemaker.nl.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt de Koper inzage in deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wafflemaker.nl aan de Koper aangeven op welke wijze de Koper de algemene voorwaarden, die in ieder geval op de website van Wafflemaker.nl zijn gepubliceerd, kan inzien, zodat de Koper deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Wafflemaker.nl.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met de Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zal (zullen) de nietige/vernietigde bepaling(en) worden vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.
 6. Onduidelijkheden omtrent de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld en uitgelegd in de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden naar hem/haar wordt verwezen, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/zij, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Wafflemaker.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien de Aanbieding beperkt is of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld. Een Aanbieding bestaat alleen wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Wafflemaker.nl is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, dan wel indien de Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Wafflemaker.nl het recht om een Overeenkomst met een potentiële Koper te weigeren om een voor Wafflemaker.nl geldige reden.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is zodanig gedetailleerd dat de Koper in staat is om een goede beoordeling te maken van het Aanbod. Kennelijke fouten of vergissingen in het Aanbod kunnen Wafflemaker.nl niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst (op afstand). Wafflemaker.nl kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van het Product.
 4. De in het aanbod van Wafflemaker.nl genoemde levertijden en -termijnen zijn indicatief en geven de Koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding bij overschrijding daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wafflemaker.nl niet tot levering van een deel van de in de Aanbieding begrepen Goederen tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover er sprake is van een aanbieding, geldt deze niet automatisch voor nabestellingen en of overeenkomsten. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, en volgens het uitverkoopprincipe.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper een Aanbod van Wafflemaker.nl heeft aanvaard door betaling van het betreffende Product.
 2. Een Aanbod kan door Wafflemaker.nl worden gedaan via de website.
 3. Indien de Koper het Aanbod heeft aanvaard door het sluiten van een Overeenkomst met Wafflemaker.nl, zal Wafflemaker.nl de Overeenkomst schriftelijk, althans per e-mail, met de Koper bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod, is Wafflemaker.nl daaraan niet gebonden.
 5. Wafflemaker.nl is niet gebonden aan een Aanbod indien de Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of had behoren te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze fout of vergissing kan de Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht geldt voor de in Nederland gevestigde koper. De Koper heeft het recht om zijn herroepingsrecht binnen de wettelijke termijn uit te oefenen. Indien herroeping van toepassing is, zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugzenden van het Product zijn voor rekening van de Koper.
 7. Producten die niet kunnen worden teruggenomen wegens (hygiënische redenen, maatwerk, etc.) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wafflemaker.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Wafflemaker.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zulks naar haar eigen inzicht.
 3. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wafflemaker.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wafflemaker.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wafflemaker.nl zijn verstrekt, heeft Wafflemaker.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Wafflemaker.nl is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet verplicht aanwijzingen van de Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of strekking van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de instructies leiden tot meerwerk voor Wafflemaker.nl, is de Koper gehouden de meer- of bijkomende kosten dienovereenkomstig te vergoeden.
 5. Alvorens tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan, kan Wafflemaker.nl van de Koper zekerheid of volledige vooruitbetaling verlangen.
 6. Wafflemaker.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wafflemaker.nl is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wafflemaker.nl kenbaar was.
 7. De Koper vrijwaart Wafflemaker.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Koper toerekenbaar is.

 

Artikel 6 - Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (af)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld de Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft verstrekt, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig door Wafflemaker.nl is ontvangen, of indien vertraging ontstaat door andere omstandigheden die buiten de macht van Wafflemaker.nl liggen, heeft Wafflemaker.nl recht op een redelijke verlenging van de (af)leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Koper dient wafflemaker.nl schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om de Producten en/of Diensten alsnog te kunnen leveren. De koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. De Koper, zijnde een ondernemer, is verplicht de Producten af te nemen op het tijdstip waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Wafflemaker.nl gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Koper.
 4. Indien de Producten door Wafflemaker.nl of een externe vervoerder worden bezorgd, is Wafflemaker.nl gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Wafflemaker.nl gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat de Koper alle voor de uitvoering benodigde gegevens aan Wafflemaker.nl ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Wafflemaker.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor leveringen buiten Nederland gelden langere levertijden.
 7. Wafflemaker.nl is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Wafflemaker.nl is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen vinden slechts plaats indien alle facturen zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wafflemaker.nl behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien er gegronde vrees bestaat voor niet-betaling.

 

Artikel 7 - Verpakking en vervoer

 1. Wafflemaker.nl verbindt zich jegens de Koper om de te leveren Goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (BTW), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Aanvaarding van Goederen zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geldt als bewijs dat de verpakking op het moment van levering in goede staat was.

 

Artikel 8 - Onderzoekklachten

 1. De Koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde te onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of weg te nemen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en of de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. De Koper is verplicht zelf te onderzoeken en te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en, in geval van eigen gebruik, het Product te testen conform de gebruiksaanwijzing. Wafflemaker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het Product door de Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren na levering schriftelijk aan Wafflemaker.nl te worden gemeld via info@wafflemaker.nl Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 24 uur na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld. In geval van schade aan het Product als gevolg van onzorgvuldig handelen door de Koper zelf, is de Koper aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien tijdig wordt gereclameerd op grond van het vorige lid, blijft de Koper verplicht tot betaling van de gekochte Goederen. Wenst Koper gebrekkige Goederen te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Wafflemaker.nl op de wijze zoals door Wafflemaker.nl aangegeven.
 5. Indien de Koper, zijnde een Consument, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Wafflemaker.nl retourneren, conform de retourinstructies van Wafflemaker.nl. De directe kosten voor retourzending zijn voor rekening en risico van de Koper.
 6. Wafflemaker.nl is gerechtigd een onderzoek in te stellen naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten alvorens tot terugbetaling zal worden overgegaan.
 7. Het recht op terugkeer is niet van toepassing op voedsel.
 8. Terugbetalingen aan de Koper zullen zo spoedig mogelijk worden verwerkt, maar de terugbetaling kan niet later plaatsvinden dan 14 dagen na ontvangst van de verklaring van ontbinding van de Koper. Restituties zullen worden overgemaakt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 9. Indien de Koper gebruik maakt van zijn recht om te reclameren, heeft de Koper, zijnde een bedrijf, niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te vereffenen.
 10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien één of meer Producten ontbreken, en dit te wijten is aan,Wafflemaker.nl, zal Wafflemaker.nl de ontbrekende Product(en) opsturen of de resterende bestelling annuleren na een verzoek van de Koper. De ontvangstbevestiging van de Producten is leidend. Eventuele schade geleden door de Koper als gevolg van de (afwijkende) omvang van de levering kan niet op Wafflemaker.nl worden verhaald.

 

Artikel 9 - Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod zullen de prijzen van de aangeboden Producten niet worden verhoogd, behalve in geval van wijziging van de BTW-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals vermeld in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, verzekering en eventuele heffingen en belastingen.
 4. In het geval van Producten of grondstoffen waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Wafflemaker.nl geen invloed op heeft, kan Wafflemaker.nl deze Producten tegen variabele prijzen aanbieden. In het Aanbod is vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen fluctueren.

 

Artikel 10 - Betalings- en inningsbeleid

 1. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. De koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een eerder afgegeven begroting, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De koper dient de betaling ineens te voldoen op het rekeningnummer en de gegevens van Wafflemaker.nl die aan hem bekend zijn gemaakt. Partijen kunnen slechts een afwijkende betalingstermijn overeenkomen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wafflemaker.nl.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van de Koper is overeengekomen, is Wafflemaker.nl gerechtigd de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Wafflemaker.nl op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Wafflemaker.nl heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wafflemaker.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wafflemaker.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen aan zijn verplichting heeft voldaan, is de Koper, zijnde een Ondernemer, in verzuim. De Koper, zijnde een Consument, zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na dagtekening van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, inclusief een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien de Consument niet binnen die termijn aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens hij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat de Koper in verzuim is, zal Wafflemaker.nl zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW, te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Wafflemaker.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking. De gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Koper.

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Wafflemaker.nl geleverde Goederen blijven eigendom van Wafflemaker.nl totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Wafflemaker.nl gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren indien de eigendom nog niet geheel is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Wafflemaker.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Wafflemaker.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Wafflemaker.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wafflemaker.nl zich bevinden en die Producten mede terug te nemen.
 5. Wafflemaker.nl heeft het recht om het (de) door de Koper gekochte Product(en) onder zich te houden indien de Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Wafflemaker.nl. Nadat de Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal Wafflemaker.nl zich inspannen om de gekochte Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, aan de Koper te leveren.
 6. Kosten en andere (gevolg)schade als gevolg van het behouden van de gekochte Producten zijn voor rekening en risico van de Koper en zullen op eerste verzoek door de Koper aan Wafflemaker.nl worden vergoed.

 

Artikel 12 - Garantie

 1. Wafflemaker.nl staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen/reglementen. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk melding heeft gemaakt aan Wafflemaker.nl.
 2. De fabrikant van de Producten biedt een garantie op de Producten (meestal voor de duur van één (1) jaar), naast de wettelijke garantie. Indien dit het geval is, wordt verwezen naar de voorwaarden van de fabrikant met betrekking tot deze fabrieksgarantie.

 

Artikel 13 - Schorsing en ontbinding

 1. Wafflemaker.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Koper de (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Daarnaast is Wafflemaker.nl bevoegd de tussen haar en de Koper bestaande Overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Wafflemaker.nl gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Wafflemaker.nl bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wafflemaker.nl op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Wafflemaker.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Wafflemaker.nl behoudt zich altijd het recht voor om schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Wafflemaker.nl leidt tot aansprakelijkheid van Wafflemaker.nl jegens de Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de door Wafflemaker.nl in verband met de Overeenkomst in rekening gebrachte kosten, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Wafflemaker.nl is in ieder geval beperkt tot het maximale schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 2. Wafflemaker.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst en/of gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor de Consumenten geldt een beperking overeenkomstig hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Wafflemaker.nl is niet aansprakelijk voor en/of verplicht tot herstel van schade veroorzaakt door het gebruik van het Product. Wafflemaker.nl levert strikte onderhouds- en bedieningsvoorschriften die door de Koper dienen te worden nageleefd. Alle schade aan Producten als gevolg van het gebruik ervan, is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder vallen ook gebruikssporen (val)schade, licht- en waterschade, diefstal, verlies, etc.).
 4. Wafflemaker.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten als gevolg van (onvolledige en/of onjuiste) informatie op de website(s) of gelinkte websites.
 5. Wafflemaker.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Wafflemaker.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en e-mail verzonden door/namens wafflemaker.nl, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
 7. Alle aanspraken van de Koper wegens tekortkomingen aan de zijde van Wafflemaker.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd aan Wafflemaker.nl zijn gemeld binnen één jaar nadat de Koper bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Alle aanspraken van de Koper vervallen in ieder geval één jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 15 - Overmacht

 1. Wafflemaker.nl is niet aansprakelijk indien zij door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, noch is zij gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid. die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Wafflemaker.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers aan wie de Afnemer door Wafflemaker.nl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomstoring, (vi) uitval van internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercrime en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) stakingen bij het Wafflemaker.nl onderneming en (xi) andere situaties die naar het oordeel van Wafflemaker.nl buiten haar invloedssfeer de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Wafflemaker.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wafflemaker.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Tijdens de periode dat de overmacht voortduurt, kunnen de partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel Wafflemaker.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wafflemaker.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 16 - Overdracht van risico

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op de Koper, zijnde een Onderneming op het moment dat de Goederen het magazijn van Wafflemaker.nl verlaten. Voor Consumenten gaat voornoemd risico over op de Koper indien de Producten in de macht van de Koper zijn verstrekt. Dit is het geval indien de Producten zijn afgeleverd op het afleveradres van de Koper.

 

Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Wafflemaker.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Koper en bezoekers van de website(s). Desgevraagd zal Wafflemaker.nl de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Wafflemaker.nl op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het verschaffen van informatiebeveiliging, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 18 - Klachten

 1. Indien de Koper niet tevreden is over de Producten van Wafflemaker.nl en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst, is de Koper verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat de betreffende oorzaak die aanleiding geeft tot de klacht tot uiting is gekomen, in te dienen. Klachten kunnen worden gemeld via info@wafflemaker.nl met als onderwerp "Klacht".
 2. De klacht dient door de Koper voldoende te worden onderbouwd en/of toegelicht, wil Wafflemaker.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Wafflemaker.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk op de klacht reageren.
 4. De partijen zullen trachten samen een oplossing te vinden.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Wafflemaker.nl en de Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Internationaal Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse taal steeds bepalend. Wafflemaker.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst tussen Wafflemaker.nl en Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Overijssel (Zwolle), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Deventer, 25 november 2021

Door de site te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te geven. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten